doa

گام اول

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏


مناجات‏


الهى‌ اى‌ زبان ها از تو گويا

جهانى‌ از فروغت گرم و پويا

به كوه و جنگل و صحرا و دريا

تويى‌ پيداتر از پيدا خدايا

نهان از چشمى‌ و چشم از تو بينا

فدايت اى‌ همه پنهان و پيدا

خداى‌ آسمان ها و زمينى‌‏

الهى‌ تو چه زيبا آفرينى‌

شكوفا از تو شد گل هاى‌ رنگين‏

مزيّن از تو شد باغ و بساتين‏

جهان چون آبشار پر خروشى‌

‏ تويى‌ سرچشمه هر جنب و جوشى‌

‏جهان تنها ز تو فرمان پذيرد

كه نيرو دائم از فيض تو گيرد

كريمى‌، دستگيرى‌، بى‌‏نيازى‌‏

رحيمى‌ ، كار سازى‌، دلنوازى‌‏

تويى‌ از مهربانان مهربانتر

تويى‌ از بهتران والا و برتر

انيس دل صفاى‌ جان تويى‌

تو كريم و غافر و رحمان تويى‌

تو الهى‌ جان ز نورت زنده‏ تر

كن‏ زبان با ياد خود گوينده ‏تر

كن‏ الهى‌ جان من آزاد گردان‏

دلم را با وصالت شاد گردان‏نظم و هماهنگى‌ در جهان


يك كتاب را در نظر بگيريد. آن كتاب از هزاران حرف و هزاران كلمه و جمله‏ تركيب يافته است اين حروف و كلمات چه ارتباطى‌ با هم دارند؟ آيا درهم و برهم و بى‌ربط پهلوى‌ هم قرار گرفته‏ اند؟ يا اين كه با نظم و ربط خاصّى‌ در پى‌ هم آمده‏ اند؟
بعد از اين كه كتاب را خوانديد پى‌ مى‌‏بريد كه تمام حروف و كلمات و جمله‏ ها و بخش هاى‌ مختلف كتاب كاملا مربوط و متناسب هستند و هدف واحدى‌ را تعقيب‏ مى‌‏نمايند. تمام اين حروف و كلمات با نظم و ترتيب مخصوصى‌ پهلوى‌ هم قرار گرفته ‏اند و هر يك جايگاهى‌ ويژه دارند. به خوبى‌ درك مى‌‏كنيد كه در تنظيم و تأليف اين حروف‏ و كلمات منظور و هدفى‌ در نظر بوده است. پى‌ مى‌‏بريد كه نگارنده كتاب عقل و شعور داشته است و قبلا از كار خود آگاه بوده و با پيش بينى‌ و هدف‏ گيرى‌ حروف و كلمات را اين چنين تنظيم كرده است و در اين كار توانايى‌ و مهارت داشته است.
آيا احتمال مى‌‏دهيد كه آن كتاب خود بخود و از روى‌ تصادف و بى‌‏هدف به وجود آمده باشد؟ آيا احتمال مى‌‏دهيد كه يك موجود بى‌‏درك و شعور-مثلا باد-قلم را روى‌‏ كاغذ كشيده باشد و چنين كتابى‌ را پديد آورده باشد؟ نه هيچ گاه احتمال نمى‌‏دهيد كه آن‏ كتاب خود بخود و بى‌‏هدف بوجود آمده باشد و هيچ گاه احتمال نمى‌‏دهيد كه به وسيله يك‏ موجود بى‌‏درك و شعورى‌ تصادفا چنين كتابى‌ تأليف شده باشد، چون مى‌‏دانيد كه هر پديده ‏اى‌ علّتى‌ متناسب با خود دارد و اگر كسى‌ چنان احتمالى‌ را بدهد، شما به او مى‌‏خنديد و سخنش را غير عاقلانه مى‌‏شماريد بنابراين از وجود كتاب و نظم و هماهنگى‌‏ كلمات و حروف آن به دو موضوع پى‌ مى‌‏بريد:
اوّل اين كه:كتاب مؤلّف و نگارنده‏ اى‌ دارد.
دوّم اين كه:نگارنده كتاب داراى‌ عقل و علم و مهارت و توانايى‌ است و در كارش هدفدار بوده است.
هم چنين هر دستگاه منظّم و هدفدارى‌ را ببينيد به عقل و تدبير و توانايى‌‏ سازنده‏ اش پى‌ مى‌‏بريد و از ظرافت كارى‌ و نظم آن دستگاه بر مقدار علم و توانايى‌‏ سازنده ‏اش اطّلاع پيدا مى‌‏كنيد.
كتاب بزرگ جهان آفرينش نيز داراى‌ حروف و كلمات و جملاتى‌ است، هر يك‏ از موجودات و پديده‏ ها و حوادث حرفى‌ يا كلمه‏ اى‌ يا جمله ‏اى‌ از اين كتاب بزرگ است. حوادث و پديده‏ هاى‌ جهان درهم و برهم و بى‌‏ربط نيستند بلكه همانند حروف و كلمات‏ كتاب نظم و هماهنگى‌ و پيوستگى‌ دارند. به اين كتاب بزرگ بنگريد در ساختمان بدن‏ انسان -كه كلمه‏ اى‌ از كتاب آفرينش است- صدها دستگاه ظريف و منظّم وجود دارد كه در ساختمان هر يك از آنها صدها ظرافت و ريزه‏ كارى‌ مشاهده مى‌‏شود.اين مجموعه‏ با عظمت يك واحد را تشكيل مى‌‏دهد كه اجزائش همه به هم پيوسته و مربوط هستند. تعاون و همكارى‌ دارند و نياز يكديگر را برطرف مى‌‏سازند، هر يك از دستگاه هاى‌ مختلف بدن‏ به منزله كارخانه عظيمى‌ است و همه اين كارخانه‏ ها به يكديگر وابسته هستند. مجموعه اعضاء بدن انسان با نظم و هماهنگى‌ كامل كار مى‌‏كنند تا انسان زنده بماند و به زندگى‌ خويش‏ ادامه دهد.
بدن انسان نيز نمى‌‏تواند بتنهايى‌ به حيات خويش ادامه دهد بلكه به موجودات‏ ديگرى‌ مانند آب و هوا و غذاهاى‌ گوناگون، درختان و گياهان و حيوانات و منابع طبيعى‌‏ زمين وابسته و نيازمند است و بدون اينها نمى‌‏تواند زندگى‌ كند و همه اينها به تابش‏ خورشيد و حركت منظّم زمين و توالى‌ شب و روز و فصل تابستان و زمستان وابسته ‏اند. تا آنجا كه گويى‌ همگى‌ يك واحد حقيقى‌ را تشكيل مى‌‏دهند كه كمال نظم و هماهنگى‌ در بينشان برقرار است. با دقّت به اين كتاب بزرگ آفرينش، به جهان بنگريد، به كلمات‏ پويا و زيبايش نگاه كنيد، ارتباط و نظم و هماهنگى‌ كلمه كلمه‏ اش را دقيقا ملاحظه‏ نماييد، چه مى‌‏بينيد؟ به خوبى‌ درك مى‌‏كنيد كه اين مجموعه بزرگ آفرينش، تصادفا و بدون هدف بوجود نيامده است، طبيعت بى‌‏درك و شعور نمى‌‏تواند چنين نظام دقيق و هدفدارى‌ را برقرار سازد، نمى‌‏تواند چنين كتاب پر حجم و پر معنايى‌ را بنگارش در آورد. با مشاهده جهان و فهم ارتباط و هماهنگى‌ آن به خوبى‌ به علّت حقيقى‌ آن پى‌ مى‌‏بريد، در مى‌‏يابيد كه جهان را آفريدگارى‌ است دانا و توانا كه با علم و تدبير و هدفدارى‌ جهان‏ را آفريده است و اداره مى‌‏كند، به اين ترتيب به هر جا كه بنگرى‌، در هر پديده اى‌ كه‏ مطالعه كنى‌ آثار علم و قدرت خداى‌ جهان آفرين را مشاهده خواهى‌ كرد. و اين طريق- يعنى‌ نگرش و مشاهده جهان آفرينش-يكى‌ از بهترين راه هاى‌ خداشناسى‌ است كه‏ «برهان نظم»ناميده مى‌‏شود.
در بسيارى‌ از آيات قرآن سفارش شده كه در آفرينش زمين و آسمان، خورشيد و ستارگان، حيوانات و گياهان، پيدايش منظّم شب و روز، شگفتي هاى‌ وجود انسان، اختلاف الوان و اشكال و زبان ها، بينديشيد تا به آفريدگار جهان پى‌ ببريد. بنابراين شما مى‌‏توانيد از كتاب هاى‌ علوم طبيعى‌ بهترين درس هاى‌ خداشناسى‌ را فرا گيريد و به عظمت‏ و قدرت خداى‌ جهان آفرين پى‌ ببريد.

آيه ‏اى‌ از قرآن كريم‏
وَ مِن اياتِه خَلقُ السَّمواتِ وَ الاَرضِ وَ اختِلافُ اَلسِنَتِكُم وَ اَلوانِكُم اِنَّ فى‌‏ ذلِكَ لاَياتٍ لِلعالِمينَ. سوره روم آيه 22
و از آيات و نشانه ‏هاى‌ قدرت و علم خدا آفرينش آسمان ها و زمين‏ است و اختلاف زبان ها و رنگ هاى‌ شما، البتّه در آن آيات و نشانه ‏هاى‌‏ فراوانى‌ است براى‌ انديشمندان.نگرشى‌ به جهان آفرينش‏


هواى‌ لطيف سحرگاهان در روستاى‌ ما فرح بخش و شادى‌‏آفرين است، به آن‏ پيرمرد زنده دل بنگريد كه چگونه در روشنايى‌ شيرى‌ رنگ سحر خم و راست مى‌‏شود و با چه نشاط و سرعتى‌ خوشه‏ هاى‌ پر دانه گندم را درو مى‌‏نمايد. صداى‌ زمزمه‏ اش را مى‌‏شنويد؟ اين شب و روز............. روشنايى‌ ماه.............يا اللّه، فرزندانش هم به كمك او شتافته‏ اند. يكى‌ دو نفر به پدر يارى‌ مى‌‏رسانند و يكى‌ ديگر چوب و هيزم جمع مى‌‏كند، گويا مى‌‏خواهد براى‌ پدر و برادر و خواهر چاى‌ درست كند تا با هم صبحانه بخورند.
دوست داريد شما هم مهمانشان بشويد؟ پيدا است كه مهربان و ميهمان‏ نواز هستند و از شما به خوبى‌ پذيرايى‌ خواهند كرد. نزديك آن پسرك بنشينيد و لحظه‏ اى‌ صبر كنيد. ببينيد خورشيد چگونه از پشت آن كوه ها آرام آرام طلوع مى‌‏كند و چه زيبا و ديدنى‌ بر دشت و مزرعه نور مى‌‏پاشد. راستى‌ طلوع اين كره نورانى‌ چه زيبايى‌ و چه صفايى‌ به اين‏ كوه و دشت مى‌‏بخشد، بينديشيد كه:اگر خورشيد طلوع نمى‌‏كرد و هميشه شب بود و تاريك بود، ما چه مى‌‏كرديم؟ هيچ انديشيده ‏ايد كه: خورشيد اين همه نور و حرارت را چگونه پديد مى‌‏آورد؟ آيا مى‌‏دانيد حجم خورشيد چه اندازه است؟
حجم خورشيد تقريبا يك ميليون برابر زمين است، يعنى‌ اگر خورشيد يك كره‏ تو خالى‌ بود، مى‌‏توانست نزديك به يك ميليون كره -مانند زمين را- در خود جاى‌‏ دهد، سطح اين كره بزرگ و آتشين 6000 درجه حرارت دارد. مى‌‏دانيد با اين همه‏ حرارت و گرمى‌ چرا كره زمين را و هر چه بر آن است، نمى‌‏سوزاند؟ چون در فاصله‏ مناسب و معيّنى‌ قرار گرفته (فاصله 150 ميليون كيلو مترى‌) كه فقط به اندازه لازم به كره‏ زمين نور و انرژى‌ مى‌‏رساند.
هيچ مى‌‏دانيد كه اگر فاصله خورشيد تا زمين بر اين اندازه و حساب نبود، چه‏ پيش مى‌‏آمد؟ اگر فاصله خورشيد با زمين كمتر از اين مقدار بود، مثلا اگر نصف مقدار كنونى‌ بود، چه مى‌‏شد؟ هيچ موجود جاندارى‌ نمى‌‏توانست بر روى‌ زمين زندگى‌ كند، حرارت خورشيد همه گياهان و حيوانات و انسان ها را مى‌‏سوزانيد. اگر فاصله خورشيد با زمين ما بيشتر از اين مقدار بود، مثلا اگر دو برابر مقدار كنونى‌ بود، چه مى‌‏شد؟ در اين‏ صورت نور و حرارت به مقدار كافى‌ به زمين نمى‌‏رسيد و همه چيز سرد و خاموش مى‌‏شد. آب ها همه يخ مى‌‏بست، ديگر زندگى‌ ميّسر نبود. پيداست كه اين فاصله و اين ارتباط با آگاهى‌ و حساب دقيق و مشخّصى‌ پيش‏ بينى‌ و تقدير شده است.
به واسطه نور و حرارت خورشيد است كه اين خوشه‏ هاى‌ زيباى‌ گندم اين چنين‏ رشد نموده است، به علّت تابش پرتوهاى‌ گرم خورشيد است كه همه گياهان و درختان‏ رشد مى‌‏كنند. و براى‌ ما انسان ها ميوه و غذا مى‌‏سازند. انواع غذاهايى‌ كه ما از آنها استفاده مى‌‏كنيم به وسيله انرژى‌ خورشيد درست شده‏ اند و در حقيقت انرژى‌ خورشيد است كه در گياهان و ساير غذاها ذخيره شده و ما از آنها نيرو و انرژى‌ مى‌‏گيريم. حيوانات نيز از انرژى‌ ذخيره شده گياهان استفاده مى‌‏كنند و آن را به صورت غذاهاى‌‏ حيوانى‌ به ما تحويل مى‌‏دهند. مثلا علف مى‌‏خورند و به ما شير مى‌‏دهند و ما از گوشت و فراورده ‏هاى‌ ديگرى‌ كه از شير و گوشت به دست مى‌‏آيد، استفاده مى‌‏كنيم. خلاصه اين‏ كه: خورشيد منبع انرژي ها است و انرژى‌ خورشيد است كه در اين چوب ذخيره شده و اكنون براى‌ اين پدر فعّال و فرزندان زحمتكش او و مهمان عزيز آنان، آب را به جوش‏ آورده و براى‌ درست كردن چاى‌ آماده ساخته است.
شما -مهمان عزيز اين پدر و فرزندان- با مشاهده و تفكّر در شكوه و زيبايى‌‏ خورشيد، فاصله دقيق و حساب شده آن با زمين، بهره ‏مندى‌ گياهان و حيوانات و انسان ها از گرمى‌ و انرژى‌ آن چه مى‌‏فهميد؟ و با مشاهده و تفكّر در پيوستگى‌ و ارتباط شگفت‏ انگيز همه اجزاى‌ جهان، چه دريافت مى‌‏كنيد؟ چه مى‌‏بينيد؟ آيا يك مجموعه‏ نامنظّم و ناهماهنگ مى‌‏بينيد يا يك مجموعه كاملا مرتبط و هماهنگ؟ حتما پاسخ‏ مى‌‏دهيد كه يك مجموعه بزرگ و كاملا هماهنگ را مشاهده مى‌‏كنم كه خود نيز جزئى‌ از آن مى‌‏باشم. از ارتباط و نظم و هماهنگى‌ دقيق اين مجموعه بزرگ چه دريافت مى‌‏كنيد؟ نظم و حسابى‌ كه بر تمام اجزاى‌ اين جهان گسترده است، نشانگر چيست؟ آيا مى‌‏توان‏ نابخردانه به اين سؤال پاسخ داد و گفت كه:خالق اين مجموعه عظيم موجودى‌ ناآگاه و نادان و ناتوان است؟ چنين پاسخى‌ را وجدان بيدار و عقل هوشيار ما هرگز نمى‌‏پسندد بلكه‏ مى‌‏گويد: نظم دقيق و ارتباط و پيوستگى‌ و هماهنگى‌ اين مجموعه عظيم نشانگر عظمت و قدرت و آگاهى‌ برتر خالق آن است كه توانسته موجودات جهان را اين چنين تقدير نمايد و بيافريند و نيازمندي هاى‌ هر يك از آفريده‏ ها را با آگاهى‌ و بصيرت كافى‌ پيش ‏بينى‌ نمايد و در اختيارشان گذارد و براى‌ هر يك راهى‌ و هدفى‌ معيّن نمايد. آن خالق قدير و عظيم كيست؟
آن خالق آگاه و توانا، عليم و قدير، خداست كه اين همه نعمت را براى‌ ما آفريده‏ و در اختيارمان نهاده است، خورشيد و ماه و زمين را مسخّر ما فرموده است، تا با تلاش‏ و كوشش، زمين را آباد سازيم و با تحصيل علم و دانش، از اسرار و شگفتي هاى‌ جهان‏ پرده برداريم و به آيات عظمت خالق و پروردگارمان بنگريم و از دريچه اين آيات‏ به قدرت و كمال بى‌‏منتهاى‌ او نظاره كنيم و به مناجات و راز و نياز با او بپردازيم كه:
«بالاترين و زيباترين حالات يك انسان، هنگامى‌ است كه با معبود خويش به دعا و راز و نياز مى‌‏پردازد، و اگر دعا و مناجات‏ انسان با پروردگارش نبود، زندگى‌ چه ارزشى‌ داشت؟ انسان‏ چه بى‌‏مقدار بود.»
در پيدايش شب و روز بينديشيد و هر صبح و شام با پيداگر شب و روز مناجات‏ كنيد. مى‌‏دانيد كه شب و روز در اثر حركت وضعى‌ زمين پديد مى‌‏آيند، زمين در هر شبانه‏ روز، يك دور به دور خود مى‌‏چرخد، نيمى‌ از زمين كه در برابر خورشيد قرار مى‌‏گيرد، روشن و روز است و نيمى‌ ديگر تاريك و شب. با چرخش زمين، گويى‌ شب در روز و روز در شب فرو مى‌‏رود و شب و روز بطور منظّم در پى‌ يكديگر فرا مى‌‏رسند. در روز گياهان و درختان در پرتو گرمى‌ و حرارت خورشيد رشد مى‌‏كنند، انسان ها به تكاپو و كار و كوشش و خدمت مشغول مى‌‏شوند و در آرامش شب استراحت نموده، تجديد نيرو مى‌‏كنند و به مناجات مى‌‏پردازند و براى‌ كار و خدمت و عبادت فردا آماده ‏تر مى‌‏شوند.
هيچ انديشيده ‏ايد كه اگر حركت وضعى‌ زمين با اين نظم و حساب مقدّر نشده‏ بود، چه مى‌‏شد؟ در بعضى‌ از نقاط زمين هميشه شب بود و هميشه تاريك و سرد و يخ‏بندان، و در بعضى‌ نقاط زمين هميشه روز بود و هميشه روشن و داغ و سوزان. پيدايش شب و روز نيز از آيات روشن و نشانه ‏هاى‌ آشكار قدرت و عظمت و آگاهى‌‏ جهان آفرين دانا و تواناست.
آيا مى‌‏خواهيد برخى‌ سؤالات را با اين پيرمرد پر تلاش در ميان بگذاريد؟ صبر كنيد هنگامى‌ كه براى‌ صرف چاى‌ و صبحانه پهلوى‌ شما مى‌‏نشيند، از او بپرسيد. از او بپرسيد كه:با مشاهده اين خوشه‏ هاى‌ زيباى‌ گندم، اين مزرعه با صفا، اين كوه و دشت‏ زيبا، چه مى‌‏بيند؟ و چه دريافت مى‌‏كند؟ از او بپرسيد كه:از گردش «اين روز و شب» و اين «طلوع و غروب» چه مى‌‏فهمد؟ بپرسيد كه:از مشاهده «نظمى‌ كه در كار ماه و خورشيد است» چه دريافت مى‌‏كند؟ نور خورشيد و روشنايى‌ ماه را از سوى‌ چه كسى‌‏ مى‌‏داند؟.............؟
به سخنانش گوش كنيد، ببينيد چه زيبا و ساده به شما پاسخ مى‌‏دهد، ببينيد كه‏ چگونه از دريچه اين جهان به قدرت و عظمت و علم و آگاهى‌ آفرينشگر عليم و قديرش‏ مى‌‏نگرد. و چه صميمى‌ با ايمان و ژرفاى‌ وجودش با او مناجات مى‌‏كند. صدايش را مى‌‏شنويد؟ گوش دهيد كه چه زيبا در پاسخ شما اين شعر را زمزمه مى‌‏كند: اين شب و روز و اين طلوع و غروب‏ بر وجود خدا دليلى‌ خوب‏ نظم در كار ماه و خورشيد است‏ نظم عالم نشان توحيد است‏ نور خورشيد و روشنايى‌ ماه‏ باشد از جانب تو يا اللّه‏ يا اللّه.............

آيه‏ اى‌ از قرآن كريم‏


وَ مِن آياتِهِ خَلقُ السّمواتِ وَ الاَرضِ وَ مابَثَّ فيهِما مِن دابَّةٍ
سوره شورى‌ آيه 29

و از نشانه‏ هاى‌ قدرت خداوند آفرينش آسمان ها و زمين و جنبندگانى‌‏ است كه آنها را در آسمان و زمين پراكنده است.

 

برگرفته از کتاب اموزش دین آقای ابراهیم امینی

ارسال شده در : 09 شهریور 98 توسط : نظرات: برای نظر دادن اولین باش! مجموعه: خداشناسی خواندن 3711 دفعه

نظر دادن

محتوای بیشتر در این بخش:

تقویم

« اوت 2020 »
دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنچ‌شنبه جمعه شنبه یک‌شنبه
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

طرح و برنامه

معارف

مسابقات

آرشیو